Afbooking

Af booking af reserverede tider kan foretages med 4 ugers varsel ved henvendelse til halinspektøren.

Afbooking med mindre end 4 ugers varsel betyder fuld timebetaling, med mindre Valsgaardhallen udlejer timerne til anden side.

Det er kun muligt at afbooke sæsonbookinger, såfremt der er tale om lukning af hold eller lign. Foreningen/skolen/institutionen, bedes hurtigst muligt kontakte halinspektøren, når eller hvis dette forekommer.

Ved afbestilling af større kommercielle og private arrangementer betales et administrationsgebyr på 10 % af slutbeløbet. Ved ikke rettidig afbestilling, eller udeblivelse uden afbud, hæfter bestilleren for derved opståede tab som ansættes til 50 % af det bestilte arrangement. Såfremt de bestilte lokaler helt eller delvis udlejes til anden side, nedsættes erstatningen.

Valsgaardhallen forbeholder sig ret til at aflyse enkeltdage/timer i forbindelse med større arrangementer. Dette skal ske med min. en måneds varsel, med besked direkte til berørte lejere og med opslag i de pågældende lokaler. Så vidt det er muligt tilbyder Valsgaardhallen andre lokaler, eller en alternativ dag. Der ydes ingen økonomisk kompensation for dette.

I tvivlstilfælde vedr. ovenstående, er det halinspektøren og Valsgaardhallens bestyrelses beslutning, der er afgørende.

Ovenstående er godkendt på bestyrelsesmøde i Valsgaardhallen tirsdag den 3. oktober 2017